Административна сграда гр. Сливен

Административна сграда гр. Сливен

Административна сграда гр. Сливен

Цена: 825 000 лв. без ДДС

гр. Сливен

Цена на м2/EUR/

79.95 лв.

0

Квадратура /м2/

10 318 м2

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.603.314 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/ 19.04.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-500/ 29.11.2010г. на Началник на СГКК – Сливен,  с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800 квартал Промишлена Зона, с трайно предназначение: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за складова база, с площ на имота от 10318 (десет хиляди триста и осемнадесет) кв.м., при съседи на имота по скица: имот № 67338.603.38 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и осем), имот № 67338.603.39 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и девет), имот № 67338.603.35 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и пет), имот № 67338.603.275 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка двеста седемдесет и пет), имот № 67338.603.32 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка тридесет и две)  и имот № 67338.603.23 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка двадесет и три), ведно с построената в имота сграда на ниво “груб строеж” с идентификатор № 67338.603.314.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и три точка триста и четиринадесет точка едно) на 4 (четири) етажа, с начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, която съгласно извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти е със застроена площ 467 (четиристотин шестдесет и седем) квадратни метра, и разгъната застроена площ 1868 (хиляда осемстотин шестдесет и осем) квадратни метра, а съгласно обяснителна записка и таблица за определяне на площите към одобрен инвестиционен проект е със застроена площ от 520 (петстотин и двадесет) квадратни метра и разгъната застроена площ 2527 (две хиляди петстотин двадесет и седем) квадратни метра